Get Adobe Flash player
VẢN BẢN CÔNG NHẬN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA THỪA KẾ

 

Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm....., tại trụ sở Văn phòng Công chứng Hà Nam, địa chỉ: Số 78 đường Nguyễn Văn Trỗi,TP Phủ Lý- tỉnh Hà Nam, chúng tôi gồm:

 

1.

Sinh ngày:

CMND số:

Nơi cấp: Công an tỉnh      ................ Ngày cấp.../…/…

Hộ khẩu thường trú tại:

Chỗ ở hiện tại:

Là .......... của ông/bà ..........

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo (ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

 

2.

Sinh ngày:

CMND số:

Nơi cấp: Công an tỉnh      ................ Ngày cấp.../…/…

Hộ khẩu thường trú tại:

Chỗ ở hiện tại:

Là .......... của ông/bà ..........

( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo(ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

 

3.

Sinh ngày:

CMND số:

Nơi cấp: Công an tỉnh      ................ Ngày cấp.../…/…

Hộ khẩu thường trú tại:

Chỗ ở hiện tại:

Là .......... của ông/bà ..........( ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo (ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

 

Chúng tôi là người thừa kế theo di chúc của ông/bà .......... lập ngày .......... Được .......... chứng thực/ Công chứng ngày ..........tại……………….

Ông (bà .......... chết ngày .......... theo Giấy chứng tử số .......... do Ủy ban nhân dân .......... cấp ngày ..........

Ngoài những người có tên nói trên, ông/bà .......... không còn bố nuôi, mẹ nuôi, người vợ, con nuôi, con chung, con riêng nào khác nữa. Như vậy, chỉ có chúng tôi - những người có tên nói trên - được quyền hưởng thừa kế của …………….. để lại.

Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia di sản của ông(bà) .......... để lại như sau:

(Trong phần này phải ghi rõ: di sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; phần tài sản mà từng người thừa kế được hưởng; trong trường hợp có người thừa kế nhường quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác, thì ghi rõ việc nhường đó)………………………………………………………………………………………

 

Chúng tôi xin cam đoan:

+ Những thông tin đã ghi trong văn bản phân chia thừa kế này là đúng sự thật;

+ Ngoài chúng tôi ra, ông(bà) .......... không còn người thừa kế nào khác;

+ Văn bản phân chia thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia thừa kế nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không có sự lừa dối, ép buộc, không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

- Chúng tôi đã đọc và nghe đọc lại văn bản phân chia thừa kế này, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký tên/ điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)