Get Adobe Flash player

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

HỢP ĐỒNG

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

 

Hôm nay ngày....tháng ... năm....Tại Văn phòng công chứng Hà Nam địa chỉ : Số 78 đường Nguyễn Văn Trỗi  thành phố Phủ Lý -tỉnh Hà Nam chúng tôi gồm có:

 

 

Bên uỷ quyền (sau đây gọi là bên A):

 

Ông                                                      :

Ngày tháng năm sinh                           :

Chứng minh nhân dân số                     :

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú          :

 

 

 

Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là bên B):

Ông                                                      :

Ngày tháng năm sinh                           :

Chứng minh nhân dân số                     :

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú  :

 

 

 

Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng ủy quyền được công chứng viên Phòng Công chứng số...  chứng nhận ngày .........., số công chứng .........., quyển số .......... TP/CC. Theo đó, bên A ủy quyền cho bên B thực hiện ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1

NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU 2

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí công chứng hợp đồng này do .......... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 3

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1.     Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

2.     Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

3.     ................................................................................

ĐIỀU 5

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1.     Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

 

2.     Từng bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

3.     Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng viên Phòng Công chứng số...  chứng nhận.

 

BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)