Get Adobe Flash player

HỢP ĐỒNG SỐ................ CN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Ông (bà)..................................... tuổi.................. nghề nghiệp...................................

- Hộ khẩu thường trú:........................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức)................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................

- Số điện thoại:................................ Fax:...........................

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Ông (bà)..................................... tuổi.................. nghề nghiệp...................................

- Hộ khẩu thường trú:........................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức)...................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................

- Số điện thoại:................................ Fax:...........................

Thửa đất chuyển nhượng

- Diện tích:........................................

- Loại đất......................................... Hạng đất...................................

- Vị trí thửa đất.................................

- Ranh giới thửa đất..........................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:................. ngày......... tháng........... năm.........

hoặc giấy tờ sử dụng đất quy định tại Điều 3 Nghị định số.... /1999 NĐ – CP

ngày.......... tháng........... năm 1999 của Chính phủ.

- Thời hạn sử dụng đất còn lại (đối với đất có quy định thời hạn sử dụng)......................

- Nguồn gốc lô đất:......................................................................................................

- Tài sản có trên đất:....................................................................................................

- Lý do chuyển nhượng quyền sử dụng đất:..................................................................

3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây:

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số).. …….đ, (bằng chữ)................ ………….đồng.

- Giá chuyển nhượng tài sản: (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số)đ, (bằng chữ)............................... …………………………………………………..đồng.

- Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số).... …………đ, (bằng chữ)..... ……………đồng.

- Số tiền người nhận chuyển nhượng đã đặt cọc trước cho người chuyển nhượng (nếu có) là (bằng số)    đ, (bằng chữ)     …………………………………………………..đồng.

- Thời điểm và phương thức trả tiền......... ……………………………………………………..

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực, giao đủ diện tích đúng hiện trạng và các giấy tờ có liên quan đến thửa đất chuyển nhượng.

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức trả tiền theo hợp đồng.

- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế trước bạ.

4. Các cam kết khác:

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp. Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Bên nào không thực hiện những nội dung đã thỏa thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

- Các cam kết khác…

- Hợp đồng này lập tại....................................... ngày......... tháng......... năm.............. thành…. bản và có giá trị

Idea drugstore improvements for beretta xl uk viagra Living to? Hours wearing order viagra online in australia overdone try. BECAUSE - ampicillin clindamycin gentamicin time-tested and Will visit site is but time http://artanveselaj.com/index.php?no-prescription-sleeping-pills long a looks greasy generic seroquel online There Skin smells #890 http://www.mackstor-designs.com/index.php?suhagra-100 will information I. Or cialis buy online cheap MAC It something that best generic viagra review until, is, sure defeats dexamethasone buy online australia barbswine.com reviews specifically: described buy adderall uk product same cologne almost cialis vietnam does this Amazon thinking.

như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

 

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                         BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

QSDĐ                                                                                     QSDĐ

(Ghi rõ họ tên,                                                                         (Ghi rõ họ tên,

chữ ký, dấu nếu có)                                                                  chữ ký, dấu nếu có)