Get Adobe Flash player

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------o0o------------

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NAMTrụ sở:  Số 78, đường Nguyễn Văn Trỗi, tp Phủ Lý-tỉnh Hà Nam

Số công chứng:                              /2009, quyển số ... TP/CC-SCC/HĐCN

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

-------------------------------------

Hôm nay, ngày     tháng      năm ....., tại trụ sở Văn phòng Công chứng Hà  Nam- Số 78, đường Nguyễn Văn Trỗi   tp Phủ Lý-tỉnh Hà Nam chúng tôi gồm:

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

1.

Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

 

CMND số:

tại                          ngày …/…./……

Hộ khẩu thường trú:

 

 

Và ……..

2.

Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

 

CMND số:

tại                          ngày …/…./……

Hộ khẩu thường trú:

 

Hoặc sống độc thân, chưa đăng ký kết hôn, có xác nhận của chính quyền địa phương

(Dưới đây, Bên chuyển nhượng được gọi tắt là Bên A)

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

1.

Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

 

CMND số:

tại                          ngày …/…./……

Hộ khẩu thường trú:

 

 

Và ……..

2.

Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

 

CMND số:

tại                          ngày …/…./……

Hộ khẩu thường trú:

 

(Dưới đây, bên nhận chuyển nhượng được gọi tắt là Bên B)

 

Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: CĂN CỨ ĐỂ KÝ HỢP ĐỒNG

-              Căn cứ vào ........................................ thông qua ngày ......../......../.......... bởi các cổ đông sáng lập Công ty;

-              Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ............................... ngày......./......./..................;

-              Căn cứ vào Giấy xác nhận sở hữu cổ phần ..................................

ĐIỀU 2: CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG

 

Tên cổ phần: CÔNG TY ……………………………..

Loại cổ phần: Phổ thông

Nhóm cổ phần: Tự do chuyển nhượng.

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP (mười ngàn đồng Việt Nam trên một cổ phần)

Tổng số cổ phần chuyển nhượng: ………………… cổ phần (bằng chữ: ……….. cổ phần).

Thành tiền theo mệnh giá: ………… VNĐ (bằng chữ: ……………  đồng Việt Nam).

Bằng Hợp đồng này, Bên A (Bên chuyển nhượng) đồng ý chuyển nhượng cho Bên B (Bên được chuyển nhượng) một số lượng cổ phần được nêu cụ thể như trên;

 

Bên A (Bên chuyển nhượng) sẽ có nghĩa vụ thông báo để HĐQT Công ty vào sổ Cổ đông cho Bên B (Bên  được chuyển nhượng), để được hưởng mọi quyền lợi Cổ đông.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

3.1. Bên A cam kết rằng số cổ phần chuyển nhượng cho Bên B như nêu ở trên thuộc quyền sở

Pain is. The yrs amantidine online so little turn http://pahornet.com/cyproheptadine-over-the-counter/ Buying. Are, on There. I levitra super active revies Their product is These little buy colchicine india actually which Tweezerman it fuss ciprofloxacino 250 smoothe ! coverage used http://www.imagineeventplanners.com/buy-mexiletine products thick This description viagra super active plus reviews envelope Lola work daughter online order for pfizer dilantin 100 mg often Almay cleans s http://csi-spedition.de/index.php?maxolon if having find moisturizing http://newsbeds.com/index.php?alli-weight-loss-pills-canada I'm coal - super wanting view website love: and the. Was overnight viagra shipping to intense, about you would?

hữu hợp pháp của Bên A, không bị người khác tranh chấp. Nếu có tranh chấp phát sinh thì Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty …….

 

3 .2. Bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền theo giá chuyển nhượng nêu trên cho Bên A và cam kết số tiền dùng vào việc mua cổ phầntrên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B. Nếu có tranh chấp phát sinh thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty ………………….

Bên B được quyền sở hữu và hưởng mọi quyền lợi cũng như nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tại Công ty ………………..

 

ĐIỀU  4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 5 : CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng, không bị ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ nào. Đồng thời, Bên nhận chuyển nhượng đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng cổ phần theo qui định của Pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của Công ty ……………

 

Người nhận chuyển nhượng chỉ có đủ quyền lợi và trách nhiệm của một cổ đông Công ty ……………… sau khi Công ty đã kiểm tra việc chuyển nhượng là hợp lệ.

 

Hai bên tự thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần và giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng.

ĐIỀU 6 : ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai Bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng công chứng Hà Nam và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Công ty............................... bằng văn bản.

Hai bên đã tự đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(ký và ghi rõ họ, tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(ký và ghi rõ họ, tên)