Get Adobe Flash player

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

 

 

HỢP ĐỒNG
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NAM

 

 

 Trụ sở: Số 78, đường Nguyễn Văn Trỗi -tp Phủ Lý-tỉnh Hà Nam

 

Số công chứng:                              /2009, quyển số ... TP/CC-SCC/HĐCN 

 

HỢP ĐỒNG

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

-------------------o0o------------------

Hôm nay, ngày … tháng … năm ......, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Hà Nam - Số 78, đường Nguyễn Văn Trỗi -tp Phủ Lý-tỉnh Hà Nam chúng tôi gồm:

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

 

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

 

CMND số:

 

Hộ khẩu thường trú:

 

 

Và ……..

 

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

 

CMND số:

 

Hộ khẩu thường trú:

 

(Dưới đây, Bên chuyển nhượng được gọi tắt là Bên A)

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

 

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

 

CMND số:

 

Hộ khẩu thường trú:

 

 

Và ……..

 

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

 

CMND số:

 

Hộ khẩu thường trú:

 

(Dưới đây, bên nhận chuyển nhượng được gọi tắt là Bên B)

 

Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1:

CĂN CỨ KÝ HỢP ĐỒNG 

1. Căn cứ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số ........................, hồ sơ gốc số ............................. do UBND  .................... ký ngày ....................

cụ thể như sau:

1.1. Thửa đất được quyền sử dụng:

- Thửa đất số: ...........

- Tờ bản đồ số: ................

- Địa chỉ thửa đất: ................

- Diện tích: .............. m2 (bằng chữ: ....................  mét vuông.)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ............... m2

+ Sử dụng chung: ..............m2

- Mục đích sử dụng: ...................

- Thời hạn sử dụng: .................

- Nguồn gốc sử dụng: .....................

 

1.2. Tài sản gắn liền với đất là:

Địa chỉ: ............................

-         Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): Sử dụng .............. m2

-         Kết cấu nhà: .........................

-         Cấp (hạng) nhà ở: ..................

-         Số tầng (tầng): ............

-         Thời hạn sử dụng: ..............

 

2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên cho Bên B.

3. Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên như hiện trạng và chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo quy hoạch của Nhà nước (nếu có sau này) đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã nhận chuyển nhượng.

 

ĐIỀU 2:

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .............. đồng (bằng chữ: ................ đồng Việt Nam).

 

2. Phương thức thanh toán: .....................................

 

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

ĐIỀU 3 :

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ........................

(hoặc: Bên A đã giao cho Bên B quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên tại Điều ... của Hợp đồng này, cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo đúng thời hạn và phương thức thanh toán mà hai bên đã thoả thuận trước khi ký Hợp đồng này, không có sự chứng kiến của công chứng viên.

 

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4:

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ........... chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 5:

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 6:

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Quyền sử dụng đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch;

b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này và có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Bên B hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 7: 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai Bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng công chứng Hà Namvà chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này.

Hai bên đã tự đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)