BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU VÀ MẪU CHỮ KÝ

28/03/2018 14:27:50

TÊN NGÂN HÀNG

Số …./……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU VÀ MẪU CHỮ KÝ

 

Kính gửi: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NAM

Tên Ngân hàng/ Chi nhánh:…………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập/ Đăng ký kinh doanh số:……………………………………….

Ngày cấp:....../……./ ………… Nơi cấp:……………………………………………

Họ tên người đại diện theo pháp luật:………………………………….....................

Chức vụ:……………………………………………………………………………...

Ngân hàng/ Chi nhánh…………………..đề nghị đăng ký Mẫu chữ ký của cán bộ lãnh đạo có thẩm quyền và Mẫu  dấu của Ngân hàng/ Chi nhánh………………….

để phục vụ cho việc ký kết Hợp đồng, giao dịch công chứng tại Văn phòng Công chứng Hà Nam; Cụ thể như sau:

 

1. Mẫu chữ ký:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mẫu chữ ký 1

Mẫu chữ ký 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mẫu dấu

 

 

 

MẪU DẤU

 

Mẫu  dấu 1

Mẫu dấu 2

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

NGÂN HÀNG/CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

GIÁM ĐỐC