Di chúc không công chứng có được coi là hợp pháp theo Bộ luật dân sự 2015 không?

12/01/2022 14:52:52

Theo quy định của bộ luật dân sự điều 628 các văn bản di chúc hợp pháp đó là:

    Văn bản di chúc không có người làm chứng
    Văn bản di chúc có người làm chứng
    Văn bản di chúc có công chứng
    Văn bản di chúc không công chứng

Bác có thể lựa chọn 1 trong các hình thức trên để viết di chúc và bản di chúc không công chứng vẫn hoàn toàn hợp pháp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Tuy nhiên để bản di chúc hợp pháp theo quy định, người soạn di chúc cũng cần phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

    Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
    Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
    Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
    Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
    Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện trên.