Quyết định 524/QĐ-TANDTC-TĐK 2021 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân

18/01/2022 15:52:52

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 524/QĐ-TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

___________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh án Tòa án quân sự trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân các cấp và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
Như Điều 3;
- Đ/c CA TANDTC (để b/c);
Ban TĐ-KTTW (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (
để p/h chỉ đạo);
- Các 
thành viên HĐ TĐ-KT TAND;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Trang tin TĐ-KT TAND (để 
đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 524/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trên cơ sở Nghị quyết của Ban cán sự Đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án nhân dân năm 2022”, nhằm tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án nhân dân năm 2022”.

b) Đẩy mạnh phontrào thi đua “Vì công lý”, theo chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

c) Động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tòa án năm 2022”; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực công tác của Tòa án nhân dân, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội.

2. Yêu cầu:

a) Các cấp ủy đảngthủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Tòa án nhân dân trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua, nội dung phong trào thi đua trong năm, đợt, chuyên đề... theo chủ đề, nội dung phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị.

b) Bám sát chủ đề, nội dung phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân.

c) Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân (ngay sau khi Luật Thi đua, khen thưởng được sửa đổi và có các văn bản hướng dẫn mới của các cơ quan Trung ương); tiếp tục đổi mới tiêu chí thi đua, đánh giá thành tích khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng nêu gương, giáo dục.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

a) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ban, ngành  liên quan về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung phổ biến, quán triệt các văn bản: Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng”; các văn bản của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ, đạo đức, lối sống, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân, nhất là cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

b) Tổ chức, phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm; tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì công lý”, các phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề, gn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, Tòa án nhân dân trong năm 2022. Nội dung phong trào thi đua phải bám sát và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2022, các nhiệm vụ cải cách tư pháp, chú trọng mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; đẩy mạnh đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự và khiếu kiện hành chính; thực hiện tốt Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm bng nhiều hình thức phù hợp; chú trọng công tác phát triển án lệ; triển khai thực hiện phiên tòa trực tuyến ngay sau khi được Quốc hội thông qua… nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và vượt các chỉ tiêu công tác Tòa án năm 2022.

- Tổ chức đăng ký thi đua, các giải pháp, sáng kiến trong công tác, xây dựng mô hình và gương điển hình tiên tiến để bồi dưỡngtổng kết và nhân rộng trong Tòa án nhân dân và cộng đồng xã hội.

c) Xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và đặc thù hoạt động của Tòa án nhân dân. Các đơn vị, Tòa án các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân theo hướng xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ và kết quả công tác chuyên môn, các hoạt động chính trị-xã hội tại địa phương.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bố trí cán bộ có trình độ, năng lực phù hợp chuyên trách tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

d) Hoạt động của các Cụm thi đua

Tiếp tục đổi mới hoạt động của các Cụm thi đua theo hướng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng trong Cụm thi đua; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội, từ thiện, các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay... phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao chất lượng các Báo cáo (sơ kết, tổng kết, đánh giá thành tích...) của các đơn vị thành viên, Cụm trưởng, Cụm phó trong tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tại Cụm thi đua.

đ) Công tác tuyên truyền, xây dựng các điển hình tiên tiến

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểuThẩm phán mẫu mực,... bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức Hội thi “Về các chức danh tư pháp giỏi”; vinh danh, trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng Quy chế của Tòa án nhân dân tối cao, tạo không khí thi đua sôi nổi và sức lan tỏa trong hệ thống Tòa án và trong xã hội.

e) Tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng

Các đơn vị (thông qua Cụm trưởng thi đua Tòa án nhân dân năm 2022) chủ động xây dựng: chương trình, kế hoạch, đối tượng, nội dung, thời gian đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập huấn, giải đáp những vướng mắc, bất cp về công tác thi đua, khen thưởng... gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Thi đua Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo, triển khai thực hiện gắn với các hội thảo, hội nghị chuyên đề về công tác chuyên môn nghiệp vụ theo Kế hoạch chung của Tòa án nhân dân tối cao trong năm 2022.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; khuyến khích phát huy sáng kiến trong tổ chức phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân năm 2022.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2022 theo Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, gắn với công tác thi đua, khen thưởng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân.

- Đơn vị thực hiện: Các Cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm công tác thi đua 2022.

b) Xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước và đăng  thi đua.

- Đơn vị thực hiện: Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp, các Cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/12/2022.

c) Triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến.

- Đơn vị thực hiện: Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp, các Cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.

d) Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022.

- Đơn vị thực hiện: Các Cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/4/2022.

đ) Tổng kết phong trào thi đua cuối năm 2022

- Đơn vị thực hiện: Các Cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/10/2022.

e) Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng:

- Đơn vị thực hiện: Các Cụm thi đua, các đơn vị thuộc các Cụm thi đua.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/01/2022 đối với báo cáo quý I; trước ngày 15/4/2022 đối với báo cáo quý II; trước ngày 15/7/2022 đối với báo cáo quý III và trước ngày 15/10/2022 đối với báo cáo quý IV. Riêng đối với báo cáo quý II gộp vào báo cáo 06 tháng đầu năm và báo cáo quý IV gộp vào báo cáo tổng kết năm, tuy nhiên tách riêng số liệu và có đánh giá ngn gọn kết quả của quý II và quý IV. Đối với các báo cáo khen thưởng cấp Nhà nước, các danh hiệu Thẩm phán, Kỷ niệm chương thực hiện theo các văn bản quy định khác liên quan (Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ số liệu... trong các báo cáo, đặc biệt là số liệu về chỉ tiêu thi đua... đảm bảo khách quan, trung thực).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của Tòa án nhân dân tối cao, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua năm 2022 phù hợp với đặc điểm tình hình và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân là đầu mối có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đối với các Cụm thi đua, các đơn vị, Tòa án nhân dân; định kỳ tổng hợp tình hình kết quả thực hiện báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

3. Các cơ quan báo chí của Tòa án nhân dân (Báo Công lý, Truyền hình Tòa án, Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2022), nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo sức lan tỏa trong Tòa án nhân dân và trong xã hội.

4. Các đơn vị Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm thi đua Tòa án nhân dân

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Kế hoạch thi đua của Tòa án nhân dân tối cao, phù hợp với đặc điểm tình hình chung của các đơn vị trong Cụm;

- Tổ chức phát động phong trào thi đua của Cụm và chỉ đạo, định hướng tổ chức phong trào thi đua tại các đơn vị thành viên;

- Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo quy định;

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng khi có yêu cầu;

- Tổ chức các phong trào thi đua của Cụm thi đua, hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp tổ chức phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm;

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên theo quý, 06 tháng và cả năm, báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân theo đúng nội dung và thời gian yêu cầu; đồng thời, chịu trách nhiệm đối với các Báo cáo của Cụm.

5. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh:

- Tổ chức quán triệt kịp thời đến các tập thể và cá nhân thuộc quyền quản lý Kế hoạch thi đua, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị; tiến hành sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng từng quý, 06 tháng và cả năm theo quy định về đơn vị Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm thi đua để tng hợp, xây dựng báo cáo chung của Cụm;

- Tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào của Cụm thi đua (Hội thi về chuyên môn nghiệp vụ; Hội diễn văn nghệ; Hội thao...) phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Trưng các Cụm thi đua chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, cụm thi đua...

Đối với các Tòa án quân sự, căn cứ vào Kế hoạch thi đua của Bộ Quốc phòng và Tòa án nhân dân tối cao, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy định./.