HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG

28/03/2018 14:29:42

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG

Hợp đồng cung cấp dịch vụ công chứng này được lập và ký kết ngày …../…./…. Giữa:

BÊN A: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NAM

Trụ sở: Số 78, đưòng Nguyễn Văn Trỗi, Tp Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Chức vụ: Trưỏng văn phòng.

BÊN B: NGÂN HÀNG……………………………………………………………..

Trụ sở chính:…………………………………………………………......................

 

ĐIỀU 1MỤC ĐÍCH CỦA HỢP ĐỒNG.

 

Bên A sẽ cung cấp cho Bên B các dịch vụ công chứng sau:

-   Công chứng Hợp đồng thế chấp động sản;

-   Công chứng Hợp đồng bảo lãnh;

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC.

-   Bên B sẽ bố trí cho Bên A phòng làm việc cho Công chứng viên và Chuyên viên nghiệp vụ của Bên A trong trụ sở của Bên B.

 

Bên A sẽ gửi cho Bên B bảng giá chi phí, thù lao, chi phí công chứng để Bên B hướng dẫn cho khách hàng Bên B. Bảng giá này được áp dụng đối với khách hàng truyền thống, thường xuyên của Bên A. Trường hợp phí sạon thảo hợp đồng theo quy định tại mục III của bảng phí…….. tại trang 11 do Ngân hàng soạn thảo sẽ được chi trả cho………..

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

-   Gửi cho Bên B danh sách cán bộ của Bên A sẽ phối hợp trong việc công chứng Hợp đồng, giao dịch.

-   Cung cấp dịch vụ công chứng một cách kịp thời với sự đảm bảo chặt chẽ về giá trị văn bảncông chứng.

5.2: Trách nhiệm của Bên B.

-   Gửi cho Bên A danh sách cán bộ của Bên B sẽ phối hợp trong việc công chứng Hợp đồng, giao dịch.

-   Hướng dẫn cho khách hàng của Bên B thu thập các giấy tờ cần thiết cho việc công chứng theo yêu cầu của Bên A nếu có.

ĐIỀU 6BẢO MẬT.

6.2: Thông tin chỉ có thể được tiết lộ khi Bên cung cấp thông tin đồng ý, trừ những trường hợp sau:

-   Thông tin này đã được phổ biến.

ĐIỀU 7: THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG.

7.2: Tuy nhiên, Hợp đồng này sẽ hết hiệu lực khi một bên gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản tới bên kia sau khi xem xét và nhận định một cách hợp lý rằng không thể đạt được mục đích của Hợp đồng. Trong trường hợp đó, việc chấm dứt Hợp đồng này sẽ có hiệu lực ba mươi (30) ngày sau khi Bên được thông báo nhận được thông báo chấm dứt bằng văn bản.

ĐIỀU 8: THÔNG BÁO

-   Gửi: văn phòng công chứng hà đông

-   Điện thoại:  0351886 888       Hotline:094 828 9999

-   Địa chỉ:…………………………………………………………………

Thông báo gửi qua đường bưu điện  bằng thư bảo đảm được coi là nhận được vào ngày làm việc thứ  ba (03) sau ngày gửi, và thông báo do người đích thân mang tới đựơc xem là nhận được khi thông báo được trao tay.

 

Bất cứ sự thay đổi, sửa đổi hay bổ sung nào củă hợp đồng này sẽ đựơc coi là không có giá  trị  trừ khi được lập thành văn bản và được cả hai bên ký duyệt.

ĐIỀU 10: CAM KẾT CHUNG.

Hợp đồng này được lập bằng tiếng Việt gồm mười (10 ) Điều, đuợc lập thành bốn (04) bản. Mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

NGÂN HÀNG/ CHI NHÁNH

…………………………

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NAM

…………………………….