Mẫu di chúc

28/03/2018 14:48:19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------------

DI CHÚC

Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm ......, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Hà Nam, địa chỉ: Số 78 đường Nguyễn Văn Trỗi quận Thanh Xuân,-Tp Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam, chúng tôi gồm:

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Văn phòng Công chứng)

Tôi là (ghi rõ họ và tên)...............................

Sinh ngày:........./......../................

Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................

Trường hợp vợ chồng lập Di chúc chung thì ghi như sau :

Sinh ngày: …../….../.……

Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)……………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …../….../…………...

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)……………………………………………………………………………….

(ghi đầy đủ loại  tài sản, số lượng, đặc điểm, giấy tờ chứng minh…)

(Ghi rõ: Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Trong trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

3…………………………………………………………………………………………

Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là :

Sinh ngày: .……/…..../………...

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).…………………………………………………………………………..

Sinh ngày: .……/…..../………...

Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).……………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) đã đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người làm chứng (nếu có)                                           Người lập di chúc

1.  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

2.     (Ký và ghi rõ họ tên)

<i class"="">