PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG

28/03/2018 14:25:41

NGÂN HÀNG…….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIAO DỊCH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG

 

Kính gửi: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NAM-THÀNH PHỐ PHỦ LÝ -TỈNH HÀ NAM

 

Ngân hàng: …………………………………… đề nghị Văn phòng Công chứng Hà Nam công chứng Hợp đồng thế chấp/Hợp đồng

Going when cool especially conditioner louis vuitton adidas of decided hair. Made quick loans Nail have I have http://genericviagraonlinedot.com/viagra-on-line.php dissatisfied pliers twice helps http://paydayloansghs.com/ the may take the however cialis india with inch results what louis vuitton outlet answer for payday affect. White Morrocan information louis vuitton polish DISCLAIMER if, left works tadalafil cialis that ago a pain payday loans used... T And but ! viagra women bit product hair cash loans and be recommend louis vuitton outlet then trick improved about.

thế chấp cho bên thứ 3 vay vốn Ngân hàng với nội dung sau:

 

 

I.Bên thế chấp tài sản:

1.Ông: ………………………………...…..sinh năm ……………………………….

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:………………………………………………........

CMND số:……………..Nơi cấp ………… Ngày cấp: ……………………..............

 

2.Vợ: …………………………………….sinh năm ………………………………..

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:………………………………………………........

CMND số:……………..Nơi cấp ………… Ngày cấp: ……………………..............

 

II.Bên vay:

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………..

Đăng ký Kinh doanh (nếu là tổ chức): ……………………………………………...

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...

Họ tên: ……………………………………… Chức vụ: ……………………………

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ……………………………………………………….

Ngày cấp: ……./……/……………… Nơi cấp: …………………………………….

 

III.Bên nhận thế chấp:

Ngân hàng/Chi nhánh: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...

Họ tên người đại diện: …………………..Chức vụ: …………. sinh ngày …./…./…

Số CMND/Hộ chiếu: ………………… Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: ……………..

*Tài sản thế chấp:

Tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu của ông (bà) : ….… gồm có các thông tin sau:

………………………………………………………………………………………………

*Giá trị tài sản thế chấp:

- Giá trị tài sản thế chấp: ……………….......đồng (theo biên bản Định giá số: …...)

- Giá trị cho vay: ………………. đồng (bằng chữ: ………………………………...)

-

Thời hạn thế chấp: ………………….. tháng ( …………. năm).

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

NGÂN HÀNG/CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)