PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

28/03/2018 14:23:05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

 

Kính gửi: Văn phòng công chứng Hà Nam-TP Phủ lý -tỉnh Hà nam

Họ và tên người nộp phiếu: ………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………..

Fax: ………………………………………………………………………………….

Yêu cầu công chứng: ………………………………………………………………..

Thời gian, địa điểm yêu cầu công chứng: (Ghi rõ ký tại Văn phòng Công chứng hay ký ở ngoài; nếu ký ngoài trụ sở thì ghi rõ địa chỉ nơi ký).

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có (Ghi rõ tên gọi của giấy tờ):

1. …………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………….

4 . ……………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………………….

7. …………………………………………………………………………………….

8. …………………………………………………………………………………….

9. …………………………………………………………………………………….

10.

…………………………………………………………………………………...

 

……………………………………………………………………………………….

Tài sản thế chấp: …………………………………………………………………….

Số GCN: ……………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………...

Giá trị tài sản: ……………………………………………………………………….

Số tiền vay: ………………………………………………………………………….

Thời gian nhận phiếu: ……. giờ…… ngày …../……/………………………………

 

NGƯỜI NHẬN PHIẾU

NGƯỜI NỘP PHIẾU

 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)